وام بیمه عمر بیمه کارآفرین چگونه است

حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین، همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد (پس از پرداخت دومین حق بیمه) هرگاه که مایل باشد از اندوخته خویش تا ۹۰ درصد موجودی را به صورت وام یا برداشت نقدی دریافت نماید.

مدت زمان بازگشت وام حداکثر تا دو سال و نحوه پرداخت اقساط به انتخاب بیمه شده میباشد.