شکرگزاری بنگر به خاطر وجود امنیت در کشور
بازیکن تیم نفت تهران در پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: فراموش نکنیم در ناامنی فعلی جهان؛ در امنیت کامل کشور مقدس ایران زندگی میکنیم.