شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی

طبق ماده “٨٥” قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج شوند.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج به شرح ذیل است:

۱٫ ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.

۲٫ عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

۳٫ در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

۴٫ بیمه شده طی مدت ٥ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مدارکی لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

١اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقدنامه

٢اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین

٣فرم تعهدکتبی بیمه شده مبنی بر اولین ازدواج

در صورتی که مبلغ کمک ازدواج محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.

گفتنی است، در صورت استحقاق طرفین عقد، کمک ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/